×

آموزش و ارتباطات مجازی طرح اُسوه، وارد فاز جدید شد.

دو افتخار دیگر برای طرح آموزشی-تربیتی اُسوه

پیام تبریک

نهمین (آخرین) روز دوره دهم به روایت تصویر

گزارش خبری شبکه قرآن و معارف سیما از دیدار با آیات عظام علوی گرگانی و مبشر کاشانی